Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Og這szenia

OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego w rejonie ulicy Komunalnej i Cmentarnej, pomi璠zy Alej Kr鏊owej Jadwigi i terenami kolejowymi.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------


Og這szenie Prezydenta Miasta W這c豉wek
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z p騧n. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z p騧n. zmia-nami) oraz zgodnie z Uchwa陰 Nr 130/XIII/2007 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 28 grudnia 2007r., zawiadamiam o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek w zakresie obszaru po這穎nego we W這c豉wku pomi璠zy: brzegiem rzeki Wis造 na odcinku od uj軼ia rz. Zg這wi帷zki do zachodniej granicy nieruchomo軼i nr 1/26 KM 48, wzd逝 tej granicy i w kierunku zachodnim wzd逝 granicy dzia趾i nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulic Ogniow, Chmieln, Wroni, Okrzei do wysoko軼i ulicy Ko軼iuszki, granic obszar闚 kolejowych, ulic Szpitaln, Okrzei i zachodni granic Parku im. H. Sienkiewicza, ulic Wyszy雟kiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zg這wi帷zki z wy陰czeniem teren闚 obj皻ych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r. wraz z „Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego” w dniach od 3 lutego 2011r. do 4 marca 2011r. w siedzi-bie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urz璠u (pok鎩 410, IV-pi皻ro).

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您a-niami odb璠zie si w dniu 11 lutego 2011r. (pi徠ek) w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉-wek przy Zielonym Rynku 11/13 we W這c豉wku (sala nr 5), o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z p騧n. zmianami) ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego wy這穎nym do publicznego wgl康u, mo瞠 wnie嗆 uwagi w formie, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z p騧n. zmianami) ka盥y mo瞠 z這篡 uwagi i wnioski w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski nale篡 sk豉da do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2011r.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------


Obwieszczenie
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z p騧n. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z p騧n. zmia-nami) oraz zgodnie z Uchwa陰 Nr XXXVI/347/09 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 30 listopada 2009r., zawiadamiam o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej i Papie磬i, zawartego pomi璠zy ulicami P這ck, Barsk, Poln oraz terenami bocznicy kolejowej wraz z „Prognoz wp造wu na 鈔odowisko ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 18 stycznia 2011r. do 15 lutego 2011r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urz璠u (pok鎩 410, IV-pi皻ro).

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您a-niami odb璠zie si w dniu 28 stycznia 2011r. (pi徠ek) w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 we W這c豉wku (sala nr 5), o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z p騧n. zmianami) ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego wy這穎nym do publicznego wgl康u, mo瞠 wnie嗆 uwagi w formie, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z p騧n. zmianami) ka盥y mo瞠 z這篡 uwagi i wnioski w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski nale篡 sk豉da do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2011r.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o odwo豉niu wy這瞠nia do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek w zakre-sie obszaru po這穎nego we W這c豉wku pomi璠zy: brzegiem rzeki Wis造 na odcinku od uj軼ia rz. Zg這wi帷zki do zachodniej granicy nieruchomo軼i nr 1/26 KM 48, wzd逝 tej granicy i w kierunku zachodnim wzd逝 granicy dzia趾i nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulic Ogniow, Chmieln, Wroni, Okrzei do wysoko軼i ulicy Ko軼iuszki, granic obszar闚 kolejowych, ulic Szpitaln, Okrzei i zachodni granic Parku im. H. Sienkiewicza, ulic Wyszy雟kiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zg這wi帷zki z wy陰czeniem teren闚 obj皻ych miejscowymi planami zagospoda-rowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r. wraz z „Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego pomi璠zy ulic Wiejsk, terenami kolejowymi, ulic Szpitaln, ulic Wysok (wraz z cz窷ci dzia趾i nr 15/4 KM 40 i dzia趾ami nr 16, 17, 18 i 19/1 KM 40), ulic D逝g (wraz z cz窷ciami dzia貫k nr 14/13, 15/8, 15/10, 16/5 KM 56 i nr 1/92, 117 KM 55.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek w zakresie obszaru po這穎nego we W這c豉wku pomi璠zy: brzegiem rzeki Wis造 na odcinku od uj軼ia rz. Zg這wi帷zki do zachodniej granicy nieruchomo軼i nr 1/26 KM 48, wzd逝 tej granicy i w kierunku zachodnim wzd逝 granicy dzia趾i nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulic Ogniow, Chmieln, Wroni, Okrzei do wysoko軼i ulicy Ko軼iuszki, granic obszar闚 kolejowych, ulic Szpitaln, Okrzei i zachodni granic Parku im. H. Sienkiewicza, ulic Wyszy雟kiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zg這wi帷zki z wy陰czeniem teren闚 obj皻ych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r. wraz z „Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszar闚 po這穎nych w: rejonie Al. Jana Paw豉 II, ul. Skrajnej, ul. Miel璚i雟kiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zak豉du Karnego oraz w rejonie ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. ㄆbinowej i ul. Ustronnej.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek w zakresie obszaru po這穎nego we W這c豉wku pomi璠zy: brzegiem rzeki Wis造 na odcinku od uj軼ia rz. Zg這wi帷zki do zachodniej granicy nieruchomo軼i nr 1/26 KM 48, wzd逝 tej granicy i w kierunku zachodnim wzd逝 granicy dzia趾i nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulic Ogniow, Chmieln, Wroni, Okrzei do wysoko軼i ulicy Ko軼iuszki, granic obszar闚 kolejo-wych, ulic Szpitaln, Okrzei i zachodni granic Parku im. H. Sienkiewicza, ulic Wyszy雟kiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zg這wi帷zki.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewi鏎cz, Ko軼ieln, Szpalerow, Bluszczow, 安ietlan oraz rzek Lubie鎥 i granic miasta.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszar闚 po這穎nych w: rejonie Al. Jana Paw豉 II, ul. Skrajnej, ul. Kaletniczej i Zak豉du Karnego oraz w rejonie ul. Cienistej, ul. ㄆbinowej i ul. Ustronnej.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego pomi璠zy ulic Wiejsk, terenami kolejowymi, ulic Szpitaln, ulic Wysok (wraz z cz窷ci dzia趾i nr 15/4 KM 40 i dzia趾ami nr 16, 17, 18 i 19/1 KM 40), ulic D逝g (wraz z cz窷ciami dzia貫k nr 14/13, 15/8, 15/10, 16/5 KM 56 i nr 1/92, 117 KM 55)

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej i Papie磬i, zawartego pomi璠zy ulicami P這ck, Barsk, Poln oraz terenami bocznicy kolejowej.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o ponownym wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek
dla obszaru zawartego pomi璠zy: ulic Papie磬a, cz窷ci dzia貫k nr 1/2 i 1/1 KM 100, fragmentami ulic Rybnickiej, Spokojnej i Przemys這wej, Alej Kazimierza Wielkiego, granic teren闚 le郾ych oraz terenami bocznicy kolejowej wraz z „Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru zawartego pomi璠zy ulicami P這ck, Barsk, Poln oraz terenami bocznicy kolejowej.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------


Og這szenie
w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p騧n. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podj璚iu przez Rad Miasta W這c豉wek Uchwa造 nr XXXIV / 232 / 09 z dnia 21 wrze郾ia 2009 r. w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po-這穎nego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stod鏊nej, Okr篹nej, Zagajewskiego, Polnej, Barskiej, 砰tniej, Okr篹nej oraz Parku im. W. υkietka z wy陰czeniem teren闚 obj皻ych: Uchwa陰 Nr 3 / XXXIX / 2002 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we W這c豉wku oraz Uchwa陰 Nr 87 / XXI / 2008 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 6 pa寮ziernika 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru po這穎nego przy ul. Polnej 102 i ul. Celulozowej dz. Nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88, oraz w zakresie obszaru po這穎nego przy ul. Stodolnej 8,10, 12 dz. nr 15/1, 15/2, 15/4, 15/70 i 15/71 KM 87, oraz w zakresie obszaru przebiegu ulicy Celulozowej o symbolu 7 KL 1/2, od ul. P這ckiej do projektowanej ulicy lokalnej o symbolu 8 KL 1/2.

Zainteresowani mog sk豉da uwagi i wnioski do wy瞠j wymienionego planu w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 w godzinach pracy urz璠u w terminie do dnia 30 pa寮ziernika 2009r. w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach od-dzia造wania na 鈔odowisko. Wniosek powinien zawiera: nazwisko, imi, nazw i ad-res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo軼i, kt鏎ej doty-czy. Organem w豉軼iwym do rozpatrzenia uwag i wniosk闚 jest Prezydent Miasta W這c豉wek.

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miastwa W這c豉wek dla obszaru po這穎nego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stod鏊nej, Okr篹nej, Zagajewskiego, Polnej, Barskiej, 砰tniej, Okr篹nej oraz Parku im. W. υkietka

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miastwa W這c豉wek dla obszaru po這穎nego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Okr篹nej, Brackiej, Le郾ej, Chopina, Okrzei, Wroniej i Chmielnej z wy陰czeniem terenu zamkni皻ego obejmuj帷ego dzia趾 nr 60/8 KM 82 oraz dzia趾i nr 1/2 i 3/12 KM 83.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------


Og這szenie
w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p騧n. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podj璚iu przez Rad Miasta W這c豉wek uchwa造 nr XXXII/208/09 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Okr篹nej, Brackiej, Le郾ej, Chopina, Okrzei, Wroniej i Chmielnej z wy陰czeniem terenu zamkni皻ego obejmuj帷ego dzia趾 nr 60/8 KM 82 oraz dzia趾i nr 1/2 i 3/12 KM 83.

Zainteresowani mog sk豉da uwagi i wnioski do wy瞠j wymienionego planu w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 w godzinach pracy urz璠u w terminie do dnia 9 pa寮ziernika 2009r. w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko. Wniosek powinien zawiera: nazwisko, imi, nazw i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo軼i, kt鏎ej dotyczy. Organem w豉軼iwym do rozpatrzenia uwag i wniosk闚 jest Prezydent Miasta W這c豉wek.

-----------------------------------------------------------------------


Og這szenie
w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p騧n. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podj璚iu przez Rad Miasta W這c豉wek uchwa造 Nr XXXIII/217/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po這穎nego pomi璠zy granic lasu, ulic Toru雟k, granic miasta, ulic Inowroc豉wsk, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa G鏎a.

Zainteresowani mog sk豉da uwagi i wnioski do wy瞠j wymienionego planu w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 w godzinach pracy urz璠u w terminie do dnia 9 pa寮ziernika 2009r. w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowi-ska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko. Wniosek powinien zawiera: nazwisko, imi, nazw i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo軼i, kt鏎ej dotyczy. Organem w豉軼iwym do rozpatrzenia uwag i wniosk闚 jest Prezydent Miasta W這c豉wek.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------


Og這szenie
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z p騧n. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwa陰 Nr 90/XXI/2008 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 06 pa寮ziernika 2008r., zawiadamiam o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszar闚 po這穎nych w strefie ochrony po鈔edniej wewn皻rznej uj璚ia wody „Krzywe B這ta” – cz窷ci dzia趾i nr 402 KM 1 Michelin wraz z „Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 22 wrze郾ia 2009r do 16 pa寮ziernika 2009r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urz璠u (pok鎩 410, IV-pi皻ro).

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您aniami odb璠zie si w dniu 28 wrze郾ia 2009r. (poniedzia貫k) w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 we W這c豉wku (sala nr 5), o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z p騧n. zmianami) ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego wy這穎nym do publicznego wgl康u, mo瞠 wnie嗆 uwagi w formie, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) ka盥y mo瞠 z這篡 uwagi i wnioski w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski nale篡 sk豉da do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2009r.

-----------------------------------------------------------------------


Og這szenie
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z p騧n. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwa陰 Nr 6/IV/2007 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 29 stycznia 2007r., zawiadamiam o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego pomi璠zy: ulic Witosa, projektowan ulic 4 KL*, wschodnimi granicami dzia貫k nr 23/13, 22/11 i 23/19 KM 80, po逝dniowymi granicami dzia貫k nr 22/11 i 22/9, terenami kolejowymi oraz ulic Witosa, Chopina, fragmentem dzia趾i nr 25/2, po逝dniowymi granicami dzia貫k nr 25/6, 27/9 i 18/3 KM 80 wraz z „Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 25 sierpnia 2009r do 21 wrze郾ia 2009r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urz璠u (pok鎩 410, IV-pi皻ro).

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您a-niami odb璠zie si w dniu 7 wrze郾ia 2009r. (poniedzia貫k) w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 we W這c豉wku (sala nr 5), o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z p騧n. zmianami) ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego wy這穎nym do publicznego wgl康u, mo瞠 wnie嗆 uwagi w formie, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) ka盥y mo瞠 z這篡 uwagi i wnioski w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski nale篡 sk豉da do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 pa寮ziernika 2009 r.

-----------------------------------------------------------------------


Og這szenie
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z p騧n. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwa陰 Nr 48 / XVIII/ 2008 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 30 czerwca 2008r.,

zawiadamiam
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek
w rejonie ulicy 砰tniej, dzia趾a nr 1/25 KM 85
wraz z
„Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

w dniach od 14 lipca 2009r. do 05 sierpnia 2009r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urz璠u (pok鎩 411, IV-pi皻ro).

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您aniami odb璠zie si w dniu 03 sierpnia 2009r. (poniedzia貫k) w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 we W這c豉wku (sala nr 5), o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z p騧n. zmianami) ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego wy這穎nym do publicznego wgl康u, mo瞠 wnie嗆 uwagi w formie, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227) ka盥y mo瞠 z這篡 uwagi i wnioski w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski nale篡 sk豉da do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2009r.

-----------------------------------------------------------------------


Og這szenie
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z p騧n. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwa陰 Nr 112 / XII/ 2007 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 listopada 2007r.,

zawiadamiam
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego pomi璠zy ulicami: 砰tni, Barsk, Wojskow dz. nr 1/34; 1/28; 1/26; 1/27 KM 85
wraz z
„Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

w dniach od 14 lipca 2009r. do 05 sierpnia 2009r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urz璠u (pok鎩 411, IV-pi皻ro).

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您aniami odb璠zie si w dniu 03 sierpnia 2009r. (poniedzia貫k) w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 we W這c豉wku (sala nr 5), o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z p騧n. zmianami) ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego wy這穎nym do publicznego wgl康u, mo瞠 wnie嗆 uwagi w formie, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227) ka盥y mo瞠 z這篡 uwagi i wnioski w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski nale篡 sk豉da do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2009r.

-----------------------------------------------------------------------


Og這szenie
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z p騧n. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwa陰 Nr 29/XVI/2008 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 31 marca 2008r.,

zawiadamiam o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego we W這c豉wku w rejonie ulic Kapitulnej i D逝giej wraz z „Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 14 lipca 2009r. do 5 sierpnia 2009r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urz璠u (pok鎩 410, IV-pi皻ro).

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您a-niami odb璠zie si w dniu 3 sierpnia 2009r. (poniedzia貫k) w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 we W這c豉wku (sala nr 5), o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z p騧n. zmianami) ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego wy這穎nym do publicznego wgl康u, mo瞠 wnie嗆 uwagi w formie, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) ka盥y mo瞠 z這篡 uwagi i wnioski w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski nale篡 sk豉da do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2009r.
Og這szenie
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z p騧n. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwa陰 Nr 24 / VI / 2007 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 marca 2007r.,

zawiadamiam
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek
dla obszaru zawartego pomi璠zy: ulic Papie磬a, cz窷ci dzia貫k nr 1/2 i 1/1 KM 100, fragmentami ulic Rybnickiej, Spokojnej i Przemys這wej, Alej Kazimierza Wielkiego, granic teren闚 le郾ych oraz terenami bocznicy kolejowej
wraz z
„Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

w dniach od 03 lipca 2009r. do 31 lipca 2009r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urz璠u (pok鎩 410, IV-pi皻ro).

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您aniami odb璠zie si w dniu 29 lipca 2009r. (鈔oda) w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 we W這c豉wku (sala nr 5), o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z p騧n. zmianami) ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego wy這穎nym do publicznego wgl康u, mo瞠 wnie嗆 uwagi w formie, o kt鏎ej mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227) ka盥y mo瞠 z這篡 uwagi i wnioski w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy.

Uwagi i wnioski nale篡 sk豉da do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2009r.


-----------------------------------------------------------------------OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

informuj

o przyst徙ieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego w cz窷ci jednostki strukturalnej Zawi郵e pomi璠zy granic teren闚 le郾ych, granic rezerwatu Kulin, brzegiem rzeki Wis造, granic miasta.

Zainteresowani mog zapozna si ze zgromadzonym materia貫m oraz sk豉da uwagi i wnioski w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 w godzinach pracy urz璠u w terminie do dnia 07 lipca 2009r. w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko. Organem w豉軼iwym do rozpatrzenia uwag i wniosk闚 jest Prezydent Miasta W這c豉wek.

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru po這穎nego we W這c豉wku pomi璠zy: brzegiem rzeki Wis造 na odcinku od uj軼ia rz. Zg這wi帷zki do zachodniej granicy nieruchomo軼i nr 1/26 KM 48, wzd逝 tej granicy i w kierunku zachodnim wzd逝 granicy dzia趾i nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulic Ogniow, Chmieln, Wroni, Okrzei do wysoko軼i ulicy Ko軼iuszki, granic obszar闚 kolejowych, ulic Szpitaln, Okrzei i zachodni granic Parku im. H. Sienkiewicza, ulic Wyszy雟kiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zg這wi帷zki z wy陰czeniem teren闚 obj皻ych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------


OGΜSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

informuj

o przyst徙ieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru po這穎nego we W這c豉wku pomi璠zy: brzegiem rzeki Wis造 na odcinku od uj軼ia rz. Zg這wi帷zki do zachodniej granicy nieruchomo軼i nr 1/26 KM 48, wzd逝 tej granicy i w kierunku zachodnim wzd逝 granicy dzia趾i nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulic Ogniow, Chmieln, Wroni, Okrzei do wysoko軼i ulicy Ko軼iuszki, granic obszar闚 kolejowych, ulic Szpitaln, Okrzei i zachodni granic Parku im. H. Sienkiewicza, ulic Wyszy雟kiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zg這wi帷zki z wy陰czeniem teren闚 obj皻ych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r.

Zainteresowani mog sk豉da uwagi i wnioski do wy瞠j wymienionego planu w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 w godzinach pracy urz璠u w terminie do dnia 16 czerwca 2009r. w formie, o kt鏎ej mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko.
Organem w豉軼iwym do rozpatrzenia uwag i wniosk闚 jest Prezydent Miasta W這c豉wek.

-----------------------------------------------------------------------OBWIESZCZENIE

o przyst徙ieniu do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta W這c豉wek w dla obszaru po這穎nego w cz窷ci jednostki strukturalnej Zawi郵e pomi璠zy granic teren闚 le郾ych, granic rezerwatu Kulin, brzegiem rzeki Wis造, granic miasta.

Obwieszczenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o odwo豉niu wy這瞠nia do publicznego wgl康u projekt闚 miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszar闚 po這穎nych we W這c豉wku:

 1. w rejonie ulic Kapitulnej i D逝giej;
 2. w rejonie ulicy 砰tniej, dzia趾a nr 1/25 KM 85;
 3. pomi璠zy ulicami 砰tni, Barsk, Wojskow dzia趾i nr 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85

  Og這szenie

  -----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek w rejonie ulicy 砰tniej, dzia趾a nr 1/25 KM 85

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po這穎nego mi璠zy ulicami 砰tni, Barsk, Wojskow dzia趾i nr 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego we W這c豉wku w rejonie ulic Kapitulnej i D逝giej

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego pomi璠zy: projektowan ulic 4 KL, ulic Witosa, zachodni i p馧nocn granic dzia趾i nr 4/6 KM 80, p馧nocnymi granicami dzia貫k nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolno嗆 i Nowomiejsk, Alej Chopina, ulic Witosa, wschodnimi granicami dzia貫k 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem dzia趾i nr 25/2 KM 80, Alej Chopina, ulic Komunaln.

Og這szenie

Informacja

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego misata W這c豉wek dla obszaru w rejonie obr瑿u Kawka.

Og這szenie

Informacja

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o przyst徙ieniu do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po這穎nego w cz窷ci jednostki strukturalnej Zawi郵e pomi璠zy granic teren闚 le郾ych, granic rezerwatu Kulin, brzegiem rzeki Wis造, granic miasta.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszar闚 po這穎nych w strefie ochrony po鈔edniej wewn皻rznej uj璚ia wody "Krzywe B這ta" - cz窷 dzia趾i nr 402 KM 1 Michelin.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o przyst徙ieniu do sporz康zania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego we W這c豉wku pomi璠zy zapor boczn stopnia wodnego na rzece Wi郵e, ul. P這ck, Alej Kazimierza Wielkiego, granic grunt闚 le郾ych, granic ogr鏚k闚 dzia趾owych i granic miasta.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o przyst徙ieniu do sporz康zania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek w rejonie ulicy 砰tniej, dzia趾a nr 1/25 KM 85

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek, z dnia 13 czerwca 2008 r.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek, z dnia 13 czerwca 2008 r.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek.

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego pomi璠zy ulicami: 砰tni, Barsk, Wojskow

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kapitulnej, Planty, Kruszy雟kiej, Broniewskiego, Prusa i S這necznej

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kapitulnej i D逝giej

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p騧niejszymi zmianami) oraz uchwa造 Rady Miasta W這c豉wek Nr 112/XVII/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.

zawiadamiam
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po這穎nego w jednostce ewidencyjnej Miasto W這c豉wek – KM 56, zawartego pomi璠zy ul. D逝g, ul. Kapituln, ul. Planty II, ul. Wiejsk, ul. Planty I i dalej wzd逝 ulicy wewn皻rznej w Os. „Po逝dnie” do granic w豉sno軼i by貫j Jednostki Wojskowej oraz w kierunku p馧nocnym wzd逝 granicy wschodniej by貫j Jednostki Wojskowej wraz z prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko, w dniach od 03 pa寮ziernika 2007 roku do 24 pa寮ziernika 2007 roku w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek, Zielony Rynek 11/13, IV pi皻ro, pok鎩 411 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您aniami odb璠zie si w dniu 09 pa寮ziernika 2007r. o godz. 16:00 w sali nr 5 w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek Zielony Rynek 11/13.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego, mo瞠 wnie嗆 uwagi.
Uwagi nale篡 sk豉da na pi鄉ie do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 listopada 2007 roku.

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po這穎nego w strefie ochrony po鈔edniej zewn皻rznej uj璚ia wody "Krzywe B這ta" - w rejonie jeziora Czarne

Og這szenie

-----------------------------------------------------------------------OGΜSZENIE
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Ustaw Nr 80 z 2003r., poz. 717 z p騧n. zmianami) oraz Uchwa陰 Nr 128 / XL / 2005 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 7 listopada 2005r.,

zawiadamiam
o wy這瞠niu do publicznego wgl康u
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek
dla obszaru po這穎nego we W這c豉wku przy skrzy穎waniu
ulicy Zdu雟kiej 1/3 i Kr鏊ewieckiej 41/43/45/47
wraz
„Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"


w dniach od 22 czerwca 2007r. do 13 lipca 2007r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urz璠u (pok鎩 410, IV-pi皻ro).
Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您aniami odb璠zie si w dniu 03 lipca 2007r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13 we W這c豉wku (sala nr 5), o godzinie 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego wy這穎nym do publicznego wgl康u, mo瞠 wnie嗆 uwagi.
Uwagi nale篡 sk豉da na pi鄉ie do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2007r.

-----------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W zwi您ku z wy這瞠niem w dniach od 23 maja 2007r. do 13 czerwca 2007r. (dyskusja publiczna w dniu 30 maja 2007r. oraz sk豉danie uwag do projektu planu do dnia 28 czerwca br.) do wgl康u publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego w strefie ochrony po鈔edniej wewn皻rznej uj璚ia wody „Krzywe B這ta” – cz窷 dzia趾i nr 402 KM 1 Michelin oraz w strefie ochrony po鈔edniej zewn皻rznej uj璚ia wody „Zazamcze” – cz窷 dzia趾i nr 222 KM 28 (uchwa豉 Rady Miasta W這c豉wek Nr 38/XLVII/2006 z dnia 24 kwietnia 2006r. o przyst徙ieniu do sporz康zenia miejscowego planu), w Urz璠zie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 pok. nr 410 w godzinach pracy urz璠u (od 8.00 do 16.00 we wtorki oraz od 7.30 do 15.30 w pozosta貫 dni robocze) mo積a zapozna si z dokumentami zawieraj帷ymi informacje o 鈔odowisku i dotycz帷e obszaru obj皻ego projektem planu, tj:

 • „Prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko projektu ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” ze stycznia 2007r. oprac. przez Barbar Panasewicz;

 • „Dokumentacj ekofizjograficzn” z lipca 2006r. oprac. przez GEOTEST – Andrzej Swat z siedzib we W這c豉wku przy ulicy Noakowskiego 6 E;

 • „Projektem prac geologicznych” z listopada 2005r. oprac. przez Przedsi瑿iorstwo Geologiczne POLGEOL SA. Zak豉d w Gda雟ku zatw. decyzj Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.12.2005r. WSiR/DW-I-WS/7440/27/05;

 • „Ocen oddzia造wania na zbiorowisko le郾e w Nadle郾ictwie W這c豉wek projektowanego odwiertu studni g喚binowej nr R-3A na komunalnym uj璚iu wody Zazamcze we W這c豉wku” z wrze郾ia 2006r. oprac. przez Biuro Us逝g Ekologicznych i Le郾ych Quercus w Toruniu;

 • „Ocen oddzia造wania na zbiorowisko le郾e w Nadle郾ictwie W這c豉wek odwiertu studni nr 2 c na uj璚iu Krzywe B這ta” z 2005r. oprac. przez Biuro Us逝g Ekologicznych i Le郾ych Quercus w Toruniu.


 • -----------------------------------------------------------------------
  OGΜSZENIE

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p騧niejszymi zmianami) oraz uchwa造 Rady Miasta W這c豉wek Nr 22/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.

  zawiadamiam

  o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po這穎nego we W這c豉wku pomi璠zy: ulic Okr篹n, p馧nocn granic dzia趾i nr 75 KM 84, zachodni granic dzia貫k nr 65, 64/3, 64/1 KM 84, p馧nocn granic dzia趾i nr 64/2 KM 84, do przeci璚ia z przed逝瞠niem po逝dniowych granic dzia貫k nr 3/10, 3/7, 2/10, 2/9 KM 83 wraz z prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko, w dniach od 06 czerwca 2007 roku do 27 czerwca 2007 roku w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek, Zielony Rynek 11/13, IV pi皻ro, pok鎩 411 w godzinach od 730 do 1530.
  Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie planu miejscowego rozwi您aniami odb璠zie si w dniu 12 czerwca 2007r. o godz. 1600 w sali nr 5 w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek Zielony Rynek 11/13.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka盥y, kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego, mo瞠 wnie嗆 uwagi.
  Uwagi nale篡 sk豉da na pi鄉ie do Prezydenta Miasta W這c豉wek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo軼i, kt鏎ej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2007 roku.

  -----------------------------------------------------------------------

  OGΜSZENIE

  Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z p騧n. zm.), w zwi您ku z Uchwa陰 Nr 38/XLVII/2007 Rady Miasta W這c豉wek, z dnia 24 kwietnia 2007 r.

  PREZYDENT MIASTA WΜCxWEK
  ZAWIADAMIA


  Og這szenie

  -----------------------------------------------------------------------

  OGΜSZENIE

  Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z p騧n. zm.), w zwi您ku z Uchwa陰 Nr 24/VI/2007 Rady Miasta W這c豉wek, z dnia 26 marca 2007 r.

  PREZYDENT MIASTA WΜCxWEK
  ZAWIADAMIA


  Og這szenie

  -----------------------------------------------------------------------

  OGΜSZENIE

  Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z p騧n. zm.), w zwi您ku z Uchwa陰 Nr 7/VI/2007 Rady Miasta W這c豉wek, z dnia 29 stycznia 2007 r.

  PREZYDENT MIASTA WΜCxWEK
  ZAWIADAMIA


  Og這szenie

  -----------------------------------------------------------------------

  OGΜSZENIE

  w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek w rejonie ulicy Witosa.

  Og這szenie

  -----------------------------------------------------------------------

  OGΜSZENIE

  Na postawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. , poz. 717 z p騧niejszymi zmianami), w zwi您ku z uchwa陰 Nr 22/III/2006 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 29 grudnia 2006r.

  PREZYDENT MIASTA WΜCxWEK
  ZAWIADAMIA


  o przyst徙ieniu do sporz康zenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego we W這c豉wku pomi璠zy: ulic Okr篹n, p馧nocn granic dzia趾i nr 75 KM 84, zachodni granic dzia貫k nr 65, 64/3, 64/1 KM 84, p馧nocn granic dzia趾i nr 64/2 KM 84, do przeci璚ia z przed逝瞠niem po逝dniowych granic dzia貫k nr 3/10, 3/7, 2/10, 2/9 KM 83.

  Zainteresowani mog zg豉sza wnioski do wy瞠j wymienionego planu.
  Wnioski na pi鄉ie nale篡 sk豉da w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy Urz璠u w okresie 21 dni od daty ukazania si powy窺zego og這szenia.

  Wniosek powinien zawiera: imi i nazwisko, nazw i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo軼i, kt鏎ej dotyczy.

  Granica obszaru obj皻ego uchwa陰 o przyst徙ieniu do sporz康zenia miejscowego planu

  Data wprowadzenia: 2007-01-24 07:09Autor informacji:
  Artyku by czytany: 6575 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki