Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zu篡tym sprz璚ie elektrycznym i elektronicznym(Dz. U. Nr 180, poz. 1495) okre郵a zasady post瘼owania z zu篡tym sprz皻em w spos鏏 zapewniaj帷y ochron zdrowia i 篡cia ludzi oraz ochron 鈔odowiska zgodnie z zasad zr闚nowa穎nego rozwoju. G堯wnym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zu篡tym sprz皻em elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za sprz皻 uwa瘸ne s urz康zenia, kt鏎ych prawid這we dzia豉nie jest uzale積ione od dop造wu pr康u elektrycznego lub od obecno軼i p鏊 elektromagnetycznych, oraz mog帷e s逝篡 do wytwarzania, przesy逝 lub pomiaru pr康u elektrycznego lub p鏊 elektromagnetycznych i zaprojektowane do u篡tku przy napi璚iu elektrycznym nieprzekraczaj帷ym 1000 V dla pr康u zmiennego oraz 1500 V dla pr康u sta貫go.

Ustawodawca ustali grupy i rodzaje sprz皻u:
  1. Wielkogabarytowe urz康zenia gospodarstwa domowego (ch這dziarki, zamra瘸rki, pralki, suszarki do ubra, zmywarki, mikrofal闚ki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urz康zenia klimatyzacyjne).
  2. Ma這gabarytowe urz康zenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, zamiatacze dywan闚, 瞠lazka, tostery, frytownice, no瞠 elektryczne, wagi).
  3. Sprz皻 teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony kom鏎kowe, telefony bezprzewodowe).
  4. Sprz皻 audiowizualny (odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprz皻 hi-fi, wzmacniacze d德i瘯u).
  5. Sprz皻 o鈍ietleniowy (oprawy o鈍ietleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyj徠kiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskopr篹ne lampy sodowe).
  6. Narz璠zia elektryczne i elektroniczne, z wyj徠kiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narz璠zi przemys這wych (wiertarki, pi造, maszyny do szycia).
  7. Zabawki, sprz皻 rekreacyjny i sportowy (kolejki elektryczne i tory wy軼igowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo).
  8. Przyrz康y medyczne, z wyj徠kiem wszystkich wszczepianych i ska穎nych produkt闚 (sprz皻 do radioterapii, sprz皻 do bada kardiologicznych, sprz皻 do wentylacji p逝c, analizatory).
  9. Przyrz康y do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, regulatory ciep豉, termostaty).
  10. Automaty do wydawania (automaty do wydawania: napoj闚 gor帷ych, butelek lub puszek z zimnymi i gor帷ymi napojami, produkt闚 sta造ch, bankomaty).
U篡tkownik sprz皻u przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowi您any do oddania zu篡tego sprz皻u zbieraj帷emu zu篡ty sprz皻. Zabrania si umieszczania zu篡tego sprz皻u 陰cznie z innymi odpadami. Za zbieraj帷ego zu篡ty sprz皻 uwa瘸 si prowadz帷ego punkt zbierania zu篡tego sprz皻u, w tym sprzedawc detalicznego i sprzedawc hurtowego, oraz gminn jednostk organizacyjn prowadz帷 dzia豉lno嗆 w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych i przedsi瑿iorc posiadaj帷ego zezwolenie na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych.

Od 01 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy s obowi您ani przy sprzeda篡 sprz皻u przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodp豉tnego przyj璚ia zu篡tego sprz皻u przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilo軼i nie wi瘯szej ni sprzedawany nowy sprz皻, je瞠li sprz皻 jest tego samego rodzaju. Do nieodp豉tnego przyjmowania zu篡tego sprz皻u pochodz帷ego z gospodarstw domowych s zobowi您ani r闚nie przedsi瑿iorcy prowadz帷y dzia豉lno嗆 w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych.

Zbieraj帷y zu篡ty sprz皻, maj obowi您ek przekaza Prezydentowi Miasta W這c豉wka w terminie 30 dni od dnia podj璚ia dzia豉lno軼i, informacj zawieraj帷: firm, oznaczenie siedziby i adres albo imi, nazwisko i adres zbieraj帷ego zu篡ty sprz皻, adresy punkt闚 zbierania zu篡tego sprz皻u, w tym punkt闚 sprzeda篡 sprz皻u.

W przypadku zmiany w/w danych, zbieraj帷y zu篡ty sprz皻 jest obowi您any poinformowa o tym Prezydenta Miasta W這c豉wka, w terminie 30 dni od dnia nast徙ienia zmiany. Zbieraj帷y zu篡ty sprz皻 jest obowi您any poinformowa Prezydenta Miasta W這c豉wka r闚nie o zako鎍zeniu dzia豉lno軼i, w terminie 30 dni od dnia trwa貫go zaprzestania jej wykonywania.

Jednocze郾ie zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p騧. zm.), sprzedawca detaliczny i hurtowy w momencie rozpocz璚ia dzia豉lno軼i w zakresie zbierania odpad闚 wskazanych w za陰czniku do rozporz康zenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie rodzaj闚 odpad闚, kt鏎ych zbieranie lub transport nie wymagaj zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z p騧. zm.) (w tym okre郵onych rodzaj闚 zu篡tego sprz皻u elektrycznego i elektronicznego), podlega obowi您kowi wpisu do rejestru prowadzonego przez starost w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce prowadzenia zbierania (w przypadku prowadzenia zbierania na terenie Miasta W這c豉wka – do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta W這c豉wka). Zakres informacji podawanych przy rejestracji okre郵a rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpad闚 zwolnionych z obowi您ku uzyskiwania zezwole oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152 poz. 1734).

Natomiast Urz康 Miasta W這c豉wek ma obowi您ek umieszczenia na stronie internetowej oraz w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y informacj o znajduj帷ych si na terenie miasta W這c豉wka zbieraj帷ych zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny pochodz帷y z gospodarstw domowych, zawieraj帷:

a) firm, oznaczenie siedziby i adres albo imi, nazwisko i adres zbieraj帷ego zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny, b) adresy punkt闚 zbierania zu篡tego sprz皻u elektrycznego i elektronicznego, w tym punkt闚 sprzeda篡 sprz皻u elektrycznego i elektronicznego. W zwi您ku z powy窺zym oraz na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 6 a) ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z p騧n. zm.) gmina udost瘼nia informacj o znajduj帷ych si na terenie gminy zbieraj帷ych zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny pochodz帷y z gospodarstw domowych.

INFORMACJA O ZBIERAJ。YCH NA TERENIE MIASTA WΜCxWKA ZU玆TY SPRZ邛 ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZ。Y Z GOSPODARSTW DOMOWYCH (Rejestr posiadaczy odpad闚 zwolnionych z obowi您ku uzyskania pozwolenia na zbieranie odpad闚). Stan na dzie 14.07.2010 r.


Lp. Nazwa i adres zbieraj帷ego zu篡ty sprz皻 Adres punkt闚 zbierania 篡tego sprz皻u, w tym punktu sprzeda篡 sprz皻u Numer REGON Rodzaj odpad闚 przewidzianych do zbierania
1 Polska Telefonia Cyfrowa sp o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa W這c豉wek,
ul. Ko軼iuszki 23,
ul. Kruszy雟ka 11/27 (Tesco)
011417295 20 01 35* - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
20 01 33* - baterie i akumulatory 陰cznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawieraj帷e te baterie
20 01 34- baterie i akumulatory inne ni wymienione w 20 01 33
2 Jeronimo Martins Dystrybucja S.A, ul. 疸iwna 5, 62-025 Kostrzyn W這c豉wek,
ul. Zbiegniewskiej 19,
ul. 砰tnia 66/68,
ul. Toru雟ka 85/87
ul. Kaliska 37
ul. Targowa/Stodulna 4
630303023 16 02 11 - zu篡te urz康zenia zawieraj帷e freony, HCFC, HFC (lod闚ki),
20 01 35 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
3 Kaufland Polska Markety Sp z o.o. Sp. K. ul. Szybka 6-10, 50-421 Wroc豉w W這c豉wek,
ul. Kili雟kiego 5
151562471 20 01 35 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
4 ELMEHURT Sp. Jawna L. Kisielewski, E.Sieraczkiewicz, T. Szybieniecki ul. Okr篹na 2B, 87-800 W這c豉wek W這c豉wek,
ul. Okr篹na 2B
005885368 Oprawy o鈍ietleniowe - 安ietl闚ki kompaktowe, 鈍ietl闚ki liniowe, lampy wy豉dowcze i lampy specjalistyczne
5 "El-Mak" Hurtownia Elektrotechniczna, Al. Jana Paw豉 II 6B, 87-800 W這c豉wek W這c豉wek,
Al. Jana Paw豉 II 6B
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny g堯wnie lampy fluorescencyjne, lampy wy豉dowcze, 鈍ietl闚ki energooszcz璠ne.
6 TESCO/ Polska/ Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Krak闚 W這c豉wek,
ul. Kruszy雟ka 17/21
011270099 20 01 21 - lampy fluorescencyjne,
20 01 23 - urz康zenia zawieraj帷e freony,
20 01 35 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
7 "Real,- Sp z o.o. i Sp馧ka" sp馧ka komandytowa, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa W這c豉wek,
ul. Cmentarna 10
013233702 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
8 BIMEX-MICHELIN Hurt-Detal Art. Przem. Jerzy Wasilewski, ul. Falbanaka 14, 87-800 W這c豉wek W這c豉wek,
ul. Falbanka 14
. Wielkogabarytowe urz康zenia gospodarstwa domowego, Narz璠zia elektryczne i elektroniczne z wyj徠kiem wielkogabarytowych stacjonarnych narz璠zi pneumatycznych
9 P.P.U.H. "BROMET" Piotr Brodecki i Barbara Brodecka - Sp馧ka Jawna, ul. Zdu雟ka 9, 87-800 W這c豉wek W這c豉wek,
ul. Zdu雟ka 9,
ul. Wojskowa 3B
910151938 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
10 Przedsi瑿iorstwo Handlowo - Us逝gowe Wies豉w Chrzanowski, ul. Radziejowska 4a, 87-890 Lubraniec W這c豉wek PHU HAWEX Salon Meblowy
ul. Toru雟ka 104
. Zu篡ty sprz皻
11 Zak豉d Energetyczny Toru Energohandel sp. z o.o. ul. Wschodnia 36, 87-100 Toru W這c豉wek,
ul. Duninowska 8
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
12 "ART-DOM" M. M. Zieli雟cy, Sp馧ka Jawna, ul. Kasprzaka 3, 91-078 鏚 W這c豉wek,
ul. Witosa 5
470589780 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny (sprzeda hurtowa i detaliczna artyku堯w u篡tku domowego i osobistego oraz mebli, jak r闚nie sprzeda maszyn, sprz皻u i dodatkowego wyposa瞠nia)
13 EURO-net Sp. z o.o. ul. Muszkieter闚 15, 02-273 Warszawa W這c豉wek,
ul. Pu豉skiego 16
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
14 "MGL METRO Group Logistics Polska Sp. z o.o. i Sp馧ka " Sp馧ka Komandytowa, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa W這c豉wek,
ul. Cmentarna 10
017258389 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
15 Przedsi瑿iorstwo Zaopatrzeniowe Mors Sp. z o.o. ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia W這c豉wek,
ul. Witosa 5
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
16 APTEKA "ZΜTA" Sp. j. Anna Grzelak, Zbigniew Grzelak, ul. Zielony Rynek 4, 87-800 W這c豉wek W這c豉wek,
ul. Zielony Rynek 4
910129904 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
17 Telekomunikacja Polska Sp馧ka Akcyjna, ul. Twarda 18, 00-105Warszawa W這c豉wek,
ul. Chopina 59
012100784 20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
18 McDonald's Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa W這c豉wek,
ul. Witosa 2
012050075 20 01 35 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
19 KONED Sp馧ka z o.o. ul. 璕ska 3 A, 87-800 W這c豉wek W這c豉wek,
ul. 璕ska 3A
910931352 Elektryczne urz康zenia grzejne, czujniki, regulatory ciep豉, termostaty
20 IZMAR Sp. z o.o. ul. Marsza趾owska 138, 00-004 Warszawa W這c豉wek,
ul. Cmentarna 10
010386457 20 01 35 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
21 EMPiK Sp. z o.o. ul. Marsza趾owska 116/122, 00-017 Warszawa W這c豉wek,
ul. Pu豉skiego 14
011518197 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
22 ART.-DOM R. Brania, R. Majchrzak Sp. J. ul. Kujawska 1, 87-100 Toru W這c豉wek,
ul. Dziewi雟ka 15
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
23 Domator Sp. z o.o. ul. Sp馧dzielc闚 5, 62-510 Konin W這c豉wek, Sklep RTV/AGD,
ul. Okr篹na 31
310157440 ex 08 03 18 ex 16 02 16 - Odpadowy toner drukarski z urz康ze biurowych,
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 03 - opakowania z drewna,
15 01 04 - opakowania z metali,
15 01 05 - opakowania wielomateria這we, 15 01 07 - opakowania ze szk豉,
15 01 09 - opakowania z tekstyli闚,
16 02 11 - zu篡te urz康zenia zawieraj帷e freony, HCFC, HFC,
20 01 23 - urz康zenia zawieraj帷e freony,
ex 16 02 13 ex 20 01 21 lampy fluorescencyjne,
16 06 01 - baterie i akumulatory o這wiowe,
16 06 02 - baterie i akumulatory niklowo - kadmowe,
16 06 03 - baterie zawieraj帷e rt璚,
16 06 04 - baterie alkaliczne (z wy陰czeniem 16 06 03),
16 06 05 - inne baterie i akumulatory,
20 01 33 - baterie i akumulatory 陰cznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zwieraj帷e te baterie,
20 01 34 - baterie i akumulatory inne ni wymienione w 20 01 33,
20 01 35 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01
24 FOTOJOKER sp. z o.o. ul. Strzelecka 11, 47-230 K璠zierzyn - Ko幢e W這c豉wek, Stoisko Fotojoker
ul. Cmentarna 10 -Real,
ul. Kili雟kiego 5-Kaufland
530979982 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
25 TIM S.A, ul. Stargardzka 8A, 54-156 Wroc豉w W這c豉wek
ul. Toru雟ka 113/115
930339253 ex 16 02 13, ex 20 01 21 - lampy fluorescencyjne,
20 01 35 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
26 "SOLPOL" Sp. z o.o. ul. Kopernika 36, 90-552 鏚 W這c豉wek
ul. Cmentarna 10
472390202 Wielkogabarytowe urz康zenia gospodarstwa domowego, Ma這gabarytowe urz康zenia gospodarstwa domowego, sprz皻 teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprz皻 audiowizualny
27 Fabryka Mebli "BODZIO" Bogdan Szewczyk sp. j. Goszcz, ul. Sycowska 16, 56-416 Twardog鏎a W這c豉wek
ul. Witosa 4
932989096 20 01 23 - urz康zenia zawieraj帷e freony,
20 01 35 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, 20 01 35
28 SoftHard S.A, ul. Kaliska 75a, 87-800 W這c豉wek W這c豉wek
ul. Kaliska 75a
611420189 16 02 13 - zu篡te urz康zenia zawieraj帷e niebezpieczne elementy inne ni wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
16 02 14 - zu篡te urz康zenia inne ni wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
29 安iat Komputer闚 Adam Wo幡iak, ul. Wronia 10a, 87-800 W這c豉wek W這c豉wek
ul. Wronia 10a
340128389 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
30 PHE NOWA-FRANCE Sp. z o.o. ul. Z這towska 30, 60-189 Pozna W這c豉wek
ul. Kruszy雟ka 33
634572257 Wielkogabarytowe urz康zenia gospodarstwa domowego oraz sprz皻 o鈍ietleniowy
31 RCC Grzegorz Zasda, Nowa Wie 18, 87-853 Kruszyn W這c豉wek
ul. Micheli雟ka 62
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
32 Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" sp馧ka z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 W這c豉wek Regionalny Zak豉d Utylizacji Odpad闚 Komunalnych w Machnaczu,
ul. Komunalna 4
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
33 Przedsi瑿iorstwo Prywatne Wiki ul. Ko軼iuszki 7, 87-800 W這c豉wek Sklep RTV i AGD Partner,
ul. 3-go Maja 27,
87-800 W這c豉wek
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
34 Plus Discount Sp. z o.o. ul. Roosvelta 18, 60 - 829 Pozna W這c豉wek
ul. Kaliska 78A,
ul. Zielony Rynek 5,
ul. Wieniecka 42,
ul. Barska 17
010816834 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
35 Zak豉d Techniki Biurowej "BIURO SYSTEM" Pawe Markowski ul. 安. Antoniego W這c豉wek
ul. 安. Antoniego 35a
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
36 Przedsi瑿iorstwo Handlowe "ALFA-ELEKTRO" Sp. z o.o. ul. Obr. Westerplatte 81, 40-335 Katowice W這c豉wek
ul. Stod鏊na 12
270117632 16 02 13* - zu篡te urz康zenia zawieraj帷e niebezpieczne elementy inne ni wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj帷e rt耩,
21 01 35* - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
37 Apteka "Regionalna" mgr farm. Anna Kuligowska, ul. Szpitalna 6A, 87-800 W這c豉wek W這c豉wek
ul. Szpitalna 6A
340010140 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
38 KONTAKT Sp馧ka Akcyjna, ul. Chrobrego 31A, 87-100 Toru W這c豉wek
ul. Rysia 8
870585604 20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
39 T-kom Sp. z o.o. ul. Kazikowskiego 30, 05-300 Mi雟k Mzowiecki W這c豉wek
ul. Boja鎍zyka 3/5
(Sklep Era W這c豉wek)
140597788 21 01 35* - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne zawieraj帷e niebezpieczne sk豉dniki,
20 01 36 - zu篡te urz康zenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 33* - baterie i akumulatory 陰cznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawieraj帷e te baterie
20 01 34 - baterie i akumulatory inne ni wymienione w 20 01 33
40 STENA Sp. zo.o. w Warszawie, Oddzia w Bydgoszczy ul. Przemys這wa 8, 85-758 Bydgoszcz W這c豉wek
ul. Barska 4
017264326 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
41 Sklep Og鏊noprzemys這wy Kazimierz Rej, ul. 3-go Maja 7, 87 - 800 W這c豉wek W這c豉wek
ul. 3-go Maja 7,
ul. P.O.W. 2
. Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
42 „ELEKTRO-NAPRAWA” Zak豉d Us逝g Elektromechanicznych Krystyna Urbaniak ul. ㄆbna 12c 87-800 W這c豉wek W這c豉wek
ul. ㄆbna 12c
340610382 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
43 Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we „EKOMENT” Marek Makarewicz, ul. Planty 47, 87-800 Wloc豉wek W這c豉wek
ul. 3-go Maja 7,
ul. P.O.W. 2
910906816 Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
44 „BIMEX- MICHELIN” Wasilewski i Wsp鏊nicy S.J., ul. Falbanka 14 , 87-800 W這c豉wek W這c豉wek
ul. 3-go Maja 7,
ul. P.O.W. 2
910906816 Wielkogabarytowe urz康zenia gospodarstwa domowego, narz璠zia elektryczne i elektroniczne z wyj徠kiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narz璠zi pneumatycznych
Data wprowadzenia: 2009-01-16 11:13Autor informacji:
Artyku by czytany: 5146 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki