Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
Regu造 dotycz帷e stanowienia akt闚 publicznoprawnych okre郵one s m.in. w przepisach nast瘼uj帷ych akt闚 prawnych:


1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z p騧n. zm.).

Art. 94 Organy samorz康u terytorialnego oraz terenowe organy administracji rz康owej, na podstawie i w granicach upowa積ie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowi您uj帷e na obszarze dzia豉nia tych organ闚. Zasady i tryb wydawania akt闚 prawa miejscowego okre郵a ustawa.

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p騧n. zm.) – Rozdzia 4 Akty prawa miejscowego stanowionego przez gmin.

Art. 40. 1. Na podstawie upowa積ie ustawowych gminie przys逝guje prawo stanowienia akt闚 prawa miejscowego obowi您uj帷ych na obszarze gminy.
2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mog wydawa akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewn皻rznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urz璠闚 i instytucji gminnych,
3) zasad zarz康u mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiekt闚 i urz康ze u篡teczno軼i publicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym w odr瑿nych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowi您uj帷ych rada gminy mo瞠 wydawa przepisy porz康kowe, je瞠li jest to niezb璠ne dla ochrony 篡cia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porz康ku, spokoju i bezpiecze雟twa publicznego.
4. Przepisy porz康kowe, o kt鏎ych mowa w ust. 3, mog przewidywa za ich naruszanie kar grzywny wymierzan w trybie i na zasadach okre郵onych w prawie o wykroczeniach.
Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwa造.
2. W przypadku niecierpi帷ym zw這ki przepisy porz康kowe mo瞠 wyda w鎩t, w formie zarz康zenia.
3. Zarz康zenie, o kt鏎ym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbli窺zej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia b康 nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbli窺zej sesji rady.
4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarz康zenia rada gminy okre郵a termin utraty jego mocy obowi您uj帷ej.
5. W鎩t przesy豉 przepisy porz康kowe do wiadomo軼i w鎩tom s御iednich gmin i staro軼ie powiatu, w kt鏎ym le篡 gmina, nast瘼nego dnia po ich ustanowieniu.
Art. 42. Zasady i tryb og豉szania akt闚 prawa miejscowego okre郵a ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og豉szaniu akt闚 normatywnych i niekt鏎ych innych akt闚 prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).


3. Statut Miasta W這c豉wek przyj皻y Uchwa陰 Nr 65/XII/2003 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 6 pa寮ziernika 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta W這c豉wek (ze zm.) – Rozdzia IV „Organizacja wewn皻rzna Rady”, Rozdzia V „Tryb pracy Rady”, Rozdzia VIII „Tryb pracy Prezydenta Miasta”.

4. Regulamin Organizacyjny Urz璠u Miasta W這c豉wek nadany Zarz康zeniem Nr 12/2007 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 29 stycznia 2007r. (ze zm.) – Rozdzia VII „Zasady opracowywania projekt闚 uchwa Rady Miasta i zarz康ze Prezydenta oraz wsp馧dzia豉nia wydzia堯w z Biurem Rady Miasta”.

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o og豉szaniu akt闚 normatywnych i niekt鏎ych innych akt闚 prawnych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95).

Data wprowadzenia: 2010-04-07 06:18Autor informacji:
Artyku by czytany: 2741 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki