Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Wybory 豉wnik闚
WYBORY xWNIK紟


W zwi您ku z wyst徙ieniem S康u Okr璕owego we W這c豉wku w sprawie przeprowadzenia wybor闚 uzupe軟iaj帷ych, Rada Miasta W這c豉wek informuje, i do dnia 7 stycznia 2008 roku przyjmowane b璠 zg這szenia kandydat闚.

Wzory karty zg這sze dost瘼ne s w Biurze Rady Miasta w pokojach 20, 21, 22, jak r闚nie za po鈔ednictwem Internetu, na stronach Ministerstwa Sprawiedliwo軼i : www.ms.gov.pl (w dziale formularze).

Kandydat闚 na 豉wnik闚 mog zg豉sza radom gmin prezesi s康闚, stowarzyszenia, organizacje zawodowe, organizacje pracodawc闚 oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepis闚 prawa, z wy陰czeniem partii politycznych.

Prawo zg這szenia kandydat闚 posiada r闚nie co najmniej 25 obywateli maj帷ych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj帷ych stale na terenie Gminy Miasto W這c豉wek.
Do karty z這穎nej przez obywateli do陰cza si list os鏏, zawieraj帷 imi (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta貫go zamieszkania i w豉snor璚zny podpis ka盥ej z dwudziestu pi璚iu os鏏 zg豉szaj帷ych kandydata.
Uprawnion do sk豉dania wyja郾ie w sprawie zg這szenia kandydata na 豉wnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na li軼ie.

Natomiast kandydat闚 na 豉wnik闚 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy mog zg這si zwi您ki zawodowe i organizacje pracodawc闚.

Do karty zg這szenia kandydat ma obowi您ek do陰czy:
 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowod闚 osobistych;

 • informacj , 瞠 nie toczy si przeciwko niemu post瘼owanie karne;

 • za鈍iadczenie lekarskie, stwierdzaj帷e brak przeciwwskaza do wykonywania funkcji 豉wnika;

 • za鈍iadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.


 • Koszt op豉ty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op豉ty za badanie poprzedzaj帷e wystawienie za鈍iadczenia lekarskiego ponosi kandydat na 豉wnika.

  Kandydat na 豉wnika potwierdza wyra瞠nie zgody na kandydowanie w豉snor璚znym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

  ζwnikiem mo瞠 zosta ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe軟i praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • uko鎍zy 30 lat,

 • nie przekroczy 70 lat,

 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • jest zdolny , ze wzgl璠u na stan zdrowia do pe軟ienia obowi您k闚 豉wnika,

 • posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie.


 • ζwnikami nie mog by:
 • osoby zatrudnione w s康ach powszechnych i innych s康ach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodz帷e w sk豉d organ闚, od kt鏎ych orzeczenia mo積a 膨da skierowania sprawy na drog post瘼owania s康owego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj帷e stanowiska zwi您ane ze 軼iganiem przest瘼stw i wykrocze,

 • adwokacji i aplikanci radcowscy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • 穎軟ierze w czynnej s逝瘺ie wojskowej,

 • funkcjonariusze S逝瘺y Wi瞛iennej,

 • radni gminy, kt鏎ej rada dokonuje wyboru 豉wnik闚.


 • ZGΜSZENIA NALE玆 SKxDA W BIURZE RADY MIASTA – POKOJE 20, 21, 22 URZ犵U MIASTA UL. ZIELONY RYNEK 11/13.

  Procedur reguluj帷 wybory 豉wnik闚 stanowi ustawa - Prawo o ustroju s康闚 powszechnych (DZ. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z p騧n. zm.) oraz Rozporz康zenie Ministra Sprawiedliwo軼i z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczeg馧owego trybu zg豉szania radom gmin kandydat闚 na 豉wnik闚 oraz wzoru karty zg這szenia (Dz. U. z 2006 roku Nr 50, poz. 370).

  ----------------------------------------------------------------------------------------


  ZGΜSZENIA NA xWNIK紟


  Do dnia 30 czerwca br. Biuro Rady Miasta W這c豉wka przyjmuje kandydatury os鏏, kt鏎e mog造by obj望 funkcj 豉wnik闚.

  Zg這sze mog dokonywa stowarzyszenia, organizacje i zwi您ki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepis闚 prawa; wniosek taki mo瞠 te by podpisany przez grup co najmniej 25 os鏏 posiadaj帷ych czynne prawo wyborcze, zamieszka造ch na sta貫 we W這c豉wku. ζwnikiem mo瞠 zosta ka盥y, kto : sko鎍zy 30 lat, posiada obywatelstwo polskie, jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku i nie przekroczy wieku 70 lat. Kandydat na 豉wnika powinien wyrazi zgod na kandydowanie. Zg這szenia nale篡 sk豉da w Biurze Rady Miasta – pokoje nr 20, 21, 22, ul. Zielony Rynek 11/13, w godzinach pracy urz璠u. W sobot, 30 czerwca formularze zg這szeniowe b璠 przyjmowane w Biurze Obs逝gi Mieszka鎍闚 UM, Zielony Rynek 11/13, w godzinach od 9.00 do 13.00 lub za po鈔ednictwem urz璠闚 pocztowych (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski, kt鏎e nie spe軟iaj wymog闚 okre郵onych przepisami lub zostan z這穎ne po up造wie wyznaczonego terminu nie b璠 rozpatrywane. Przypominamy, 瞠 wyboru 豉wnik闚 na kolejn kadencj dokona Rada Miasta w pa寮zierniku 2007 roku. Obecnie statystyki zg這sze przedstawiaj si nast瘼uj帷o: S康 Okr璕owy – 15 zg這sze, Okr璕owy S康 Pracy – 0 zg這sze, S康 Rejonowy 19 zg這sze, Rejonowy S康 Pracy – 6 zg這sze. Statystyki te wci捫 ul璕aj zmianie, gdy jak informuje Biuro Rady Miasta, ca造 czas pobierane s wnioski.

  ----------------------------------------------------------------------------------------


  PRZEWODNICZ。Y RADY MIASTA WΜCxWEK – RAFA SOBOLEWSKI INFORMUJE, I


  W dniu 30 czerwca 2007 roku up造wa termin zg豉szania kandydat闚 na 豉wnik闚.
  W zwi您ku z powy窺zym formularze zg這szeniowe kandydat闚 na 豉wnik闚 b璠zie mo積a sk豉da w tym dniu w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek, Zielony Rynek 11/13. na parterze w Biurze Obs逝gi Mieszka鎍闚 Urz璠u w godzinach od 9 do 13 lub za po鈔ednictwem urz璠闚 pocztowych (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski, kt鏎e nie spe軟iaj wymog闚 okre郵onych przepisami lub zostan z這穎ne po up造wie wyznaczonego terminu nie b璠 rozpatrywane.

  ----------------------------------------------------------------------------------------


  PRZEWODNICZ。Y RADY MIASTA WΜCxWEK – RAFA SOBOLEWSKI INFORMUJE, I


  z dniem 31 grudnia 2007 r. ko鎍zy si kadencja 豉wnik闚 s康闚 rejonowych i okr璕owych. Wyboru 豉wnik闚 na kolejn kadencj dokona Rada Miasta W這c豉wek w pa寮zierniku 2007 r. Termin zg豉szania kandydat闚 up造wa z dniem 30 czerwca 2007 r.

  Wzory karty zg這sze dost瘼ne s w Biurze Rady Miasta w pokojach 20, 21, 22 oraz w Biurze Obs逝gi Mieszka鎍闚 Urz璠u Miasta W這c豉wek, ul. Zielony Rynek 11/13 (w godzinach pracy Urz璠u) , jak r闚nie za po鈔ednictwem Internetu, na stronach Ministerstwa Sprawiedliwo軼i : www.ms.gov.pl (w dziale formularze).

  Kandydat闚 na 豉wnik闚 mog zg豉sza radom gmin prezesi s康闚, stowarzyszenia, organizacje zawodowe, organizacje pracodawc闚 oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepis闚 prawa, z wy陰czeniem partii politycznych.

  Prawo zg這szenia kandydat闚 posiada r闚nie co najmniej 25 obywateli maj帷ych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj帷ych stale na terenie Gminy Miasto W這c豉wek.
  Do karty z這穎nej przez obywateli do陰cza si list os鏏, zawieraj帷 imi (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta貫go zamieszkania i w豉snor璚zny podpis ka盥ej z dwudziestu pi璚iu os鏏 zg豉szaj帷ych kandydata.
  Uprawnion do sk豉dania wyja郾ie w sprawie zg這szenia kandydata na 豉wnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na li軼ie.

  Natomiast kandydat闚 na 豉wnik闚 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy mog zg這si zwi您ki zawodowe i organizacje pracodawc闚.

  Do karty zg這szenia kandydat ma obowi您ek do陰czy:
 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowod闚 osobistych;

 • informacj z Krajowego Rejestru Karnego;

 • o鈍iadczenie, 瞠 nie toczy si przeciwko niemu post瘼owanie karne;

 • za鈍iadczenie lekarskie, stwierdzaj帷e brak przeciwwskaza do wykonywania funkcji 豉wnika.


 • Koszt op豉ty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op豉ty za badanie poprzedzaj帷e wystawienie za鈍iadczenia lekarskiego ponosi kandydat na 豉wnika.

  Kandydat na 豉wnika potwierdza wyra瞠nie zgody na kandydowanie w豉snor璚znym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

  ζwnikiem mo瞠 zosta ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe軟i praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • uko鎍zy 30 lat,

 • nie przekroczy 70 lat,

 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • jest zdolny , ze wzgl璠u na stan zdrowia do pe軟ienia obowi您k闚 豉wnika,

 • posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie.


 • ζwnikami nie mog by:
 • osoby zatrudnione w s康ach powszechnych i innych s康ach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodz帷e w sk豉d organ闚, od kt鏎ych orzeczenia mo積a 膨da skierowania sprawy na drog post瘼owania s康owego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj帷e stanowiska zwi您ane ze 軼iganiem przest瘼stw i wykrocze,

 • adwokacji i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • 穎軟ierze w czynnej s逝瘺ie wojskowej,

 • funkcjonariusze S逝瘺y Wi瞛iennej,

 • radni gminy, kt鏎ej rada dokonuje wyboru 豉wnik闚.


 • Nie mo積a by 豉wnikiem jednocze郾ie w wi璚ej ni jednym s康zie.

  ZGΜSZENIA NALE玆 SKxDA W BIURZE RADY MIASTA –
  POKOJE 20, 21, 22 - UL. ZIELONY RYNEK 11/13
  od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach pracy Urz璠u Miasta


  Procedur reguluj帷 wybory 豉wnik闚 stanowi ustawa - Prawo o ustroju s康闚 powszechnych (DZ. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z p騧n. zm.) oraz Rozporz康zenie Ministra Sprawiedliwo軼i z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczeg馧owego trybu zg豉szania radom gmin kandydat闚 na 豉wnik闚 oraz wzoru karty zg這szenia (Dz. U. z 2006 roku Nr 50, poz. 370).

  Data wprowadzenia: 2010-04-13 08:27Autor informacji:
  Artyku by czytany: 3652 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni:
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki